چهارشنبه 5 خرداد ماه 1395
12:55 ق.ظ
 
مژده اي دل که مسيحا نفسي مي آيد، که ز انفاس خوشش بوي کسي مي آيد، از غم هجر مکن ناله و فرياد که دوش، زده ام فالي و فريادرسي مي آيد [...]
اي صبر و قرار بي قراران، اميد دل اميدواران، داني که گر از عطش بميرم، يک قطره ز ديگري نگيرم، ساغر نزنم ز دست هرکس، من دست تو مي شناسم و بس [...]
امشب اي اهل دعا روح دعا مي آيد، پسر خامس اصحاب کسا مي آيد، مؤمنين گرد هم آييد به محراب دعا، صف ببنديد که مولاي شما مي آيد [...]
سه نور آمد به عالم پر ز احساس، معطر هر سه از عطر گل ياس، سه نور تابناک آسماني، حسين بن علي (ع)، سجاد (ع) و عباس (ع) [...]
شاهي به دوصد عزت و اجلال آيد، با شوکت و فر و جاه و اقبال آيد، امروز حسين (ع) آيد و فردا عباس (ع)، خورشيد ز پيش و مه ز دنبال آيد [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه رسیدگی به درخواستها
آدرس