جمعه 8 خرداد ماه 1394
08:16 ب.ظ
 
سه نور آمد به عالم پر ز احساس، معطر هر سه از عطر گل ياس، سه نور تابناک آسماني، حسين بن علي (ع)، سجاد (ع) و عباس (ع) [...]
شاهي به دوصد عزت و اجلال آيد، با شوکت و فر و جاه و اقبال آيد، امــروز حسيــن (ع) آيـد و فردا عباس (ع)، خورشيد ز پيش و مه ز دنبال آيد [...]
عباس (ع) آمد تا برادري را معنا کند، وفا را شرح دهد، ايثار را الگو باشد، شجاعت را تفسير کند و دلاوري را مصداقي والا گردد [...]
اي ليل قدر تشنه راز و نياز تو، قبله سزاست غبطه خورد بر نماز تو، چون بر قنوت دست دعا باز مي کني، صدها فرشته پر کشد از دست باز تو [...]
مژده ايدل که مسيحا نفسي مي آيد، که ز انفاس خوشش بوي کسي مي آيد، از غم هجر مکن ناله و فرياد که دوش، زده ام فالي و فريادرسي مي آيد [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
استانداری کردستان
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس