حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان

حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان

⭕️ حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان:

  • دانشجویان مقطع کارشناسی مشمول نظام وظیفه ۱۰ نیمسال.‏
  • تبصره: دانشجویان مشمول ورودی ۱۳۸۹ و پیش از آن ۱۲ نیمسال. ‏
  • دانشجویان مقطع کارشناسی غیرمشمول ۲۰ نیمسال. (در صورت نیاز به سنوات اضافه می‌تواند از ۵ نیمسال اضافه با شهریه ‏دارای ‏ضریب ۱/۲۵ استفاده کند.)‏
  • دانشجویان کارشناسی‌ارشد مشمول نظام وظیفه ۳ سال.‏
  • دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد غیرمشمول ۵ سال.‏