کیفیت اختصاص نمره‌ی پایان‌نامه کارشناسی ارشد

کیفیت اختصاص نمره‌ی پایان‌نامه کارشناسی ارشد

⭕️ کیفیت اختصاص نمره‌ی پایان‌نامه از مهر ۹۵:

  • از تاریخ ۹۵/۷/۱ ارزیابی پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد بر مبنای نمره‌ی ۱۸ خواهد بود. دو نمره‌ی باقی‌مانده به انتشار دست‌آوردهای ‏پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه اختصاص خواهد یافت.‏
  • در سامانه‌ی گلستان نمره‌ی پایان‌نامه در دو بخش نمره‌ی دفاع (۱۸) و نمره‌ی دست‌آورد پژوهشی (۲) طراحی خواهد شد.‏
  • درصورتی‌که دانشجو نخواهد از ۲ نمره‌ی پژوهشی بهره‌مند گردد می‌تواند با تکمیل کاربرگ مخصوص، نمره‌ی اعلام‌شده درجلسه‌ی ‏دفاع را که از نظر کمّی ۱۸ و از نگاه کیفی حداکثر «بسیار خوب» است، قطعی نماید و دانش‌آموخته شود.‏
  • دانشجویان تنها ۸ ماه وقت خواهند داشت تا با انجام مراحل قانونی و ثبت مقاله‌ی خود ۲ نمره‌ی باقی‌مانده را اخذ کند. (این فرصت ‏به‌هیچ‌وجه قابل تمدید نیست.)‏
  • استاد راهنما یا مشاور نباید انجام روند دفاع را به ارائه‌ی مقاله موکول نمایند.‏