چند نکته درخصوص تغییر رشته

چند نکته درخصوص تغییر رشته

⭕️ دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت ‏گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۴ و بالاتر می توانند در داخل ‏دو گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر ‏رشته دهند.‏
⭕️ دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با ‏گذراندن حداقل ۱۲ واحد درسی با معدل ۱۴ و بالاتر می توانند به کلیه ‏رشته های فعال در مرکز/واحد محل تحصیل تغییررشته نمایند.‏
⭕️ در صورتی که رشته مورد نظر دانشجو در مرکز ارائه نمی گردد ‏پس از کسب شرایط تغییر رشته می‌توانند تقاضای مهمان دائم به مرکز ‏مجری رشته نمایند.‏

تذکر مهم : دانشجویانی که بصورت مهمان دائم تحصیل می‌کنند، ‏می‌توانند در همان مرکز از شرایط تغییر رشته استفاده نمایند.‏