آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی و دانشجویی

آیین نامه ها و دستورالعملهای آموزشی و دانشجویی

برای مشاهده دستورالعمل و توضیحات مرتبط با هر موضوع بر روی آن کلیک کنید.

پذیرش دانشجو
شرایط ورود و ثبت نام
صدور شماره و کارت دانشجویی
عدم مراجعه و شرایط لغو عدم مراجعه
نظام واحدی
برنامه درسی و رعایت پیش نیاز دروس
تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال تحصیلی
طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی
حضور و غیاب
حذف و اضافه
مرخصی تحصیلی
انصراف از تحصیل
ارزیابی تحصیلی دانشجو
انتقال دانشجویان پیام نور
مهمان
مهمان اضطراری
مهمان دائم
تغییر رشته
تغییر گرایش
تغییر مشخصات دانشجو
تطبیق واحد (معادل سازی)