تمدید مهلت انتخاب واحد دانشگاه پیام نور تا ۱۵ فروردین

تمدید مهلت انتخاب واحد دانشگاه پیام نور تا ۱۵ فروردین

به منظور همراهی با دانشجویان به لحاظ وضع موجود مدت زمان  انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه تا ۱۵ فروردین ۹۹ تمدید شد.

پیش از این اعلام شده بود دانشجویان برای انتخاب واحد و حذف و اضافه تا ۱۵ اسفند ۹۸ فرصت دارند با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به تمدید اقدام کنند.