ارائه غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان در سامانه گلستان

ارائه غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان در سامانه گلستان

در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان خدمت سامانه جامع گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir فراهم شد.
آن دسته از دانشجویانی که متقاضی صدور گواهی اشتغال به تحصیل هستند می توانند پس از ثبت درخواست و طی مراحل ذیل ، گواهی اشتغال به تحصیل خود را دریافت کنند.

  • درخواست دانشجو: اگر نوع درخواست در گزینه‌ها مشخص شده دانشجو یکی از موارد را انتخاب و در غیر این صورت گزینه سایر را انتخاب ‌می‌کند. در قسمت شهر و اداره محل ارسال نیز عنوان شهر و اداره مربوطه را تایپ ‌می‌کند
  • تایید کارشناس خدمات آموزشی مرکز
  • تایید ریاست مرکز
  • چاپ گواهی شماره و امضاء شده توسط ریاست مرکز (چاپ می‌تواند توسط دانشجو نیز انجام شود)
  • در صورت نیاز به ممهور به مهر شدن گواهی های چاپ شده، گواهی مذکور توسط مرکز محل تحصیل دانشجو ممهور به مهر می شود.