ماه : اردیبهشت ۱۳۹۶

ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان

ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان

امکان ارزشیابی اساتید در سامانه‌ی گلستان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ تا  ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ فعال گردیده است. دانشجویان می‌توانند در مدت یادشده با مراجعه به سامانه‌ی گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی 👈 استاد 👈 ارزشیاب، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر […]