زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان

زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می‌رساند مطابق اصلاحیه تقویم آموزشی، زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان به صورت زیر می‌باشد:

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

ثبت نام و انتخاب واحد

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد

۱۳۹۶/۰۴/۰۱ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۳۹۶/۰۴/۰۸ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۱۳۹۶/۰۴/۰۷ الی ۱۳۹۶/۰۴/۱۴