پذیرش بدون کنکور در دانشگاه پیام نور بیجار

پذیرش بدون کنکور در دانشگاه پیام نور بیجار

همزمان با انتخاب رشته کنکور سراسری، دانشگاه پیام نور مرکز بیجار برای رشته‌های تحصیلی ذیل دانشجو می‌پذیرد

 

کد رشته محل

عنوان رشته

ظرفیت

۱۹۴۱۳

آمار

۴۰

۱۹۴۱۴

ریاضیات و کاربردها

۴۰

۱۹۴۱۵

علوم کامپیوتر

۴۰

۱۹۴۱۶

مهندسی کامپیوتر

۸۰

۲۴۷۷۹

اقتصاد

۵

۲۴۷۸۰

اقتصاد کشاورزی

۴

۲۴۷۸۱

حسابداری

۵

۲۴۷۸۲

روانشناسی

۱۰

۲۴۷۸۳

مدیریت بازرگانی

۵

۲۴۷۸۴

مدیریت دولتی

۵

 

کد رشته محل

عنوان رشته

ظرفیت

۱۹۰۱۳

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

۲۰

۱۹۰۱۴

زمین شناسی

۴۰

۱۹۰۱۵

زیست شناسی

۴۰

۱۹۰۱۶

زیست شناسی گیاهی

۴۰

۲۴۷۷۹

اقتصاد

۱۵

۲۴۷۸۰

اقتصاد کشاورزی

۱۶

۲۴۷۸۱

حسابداری

۱۵

۲۴۷۸۲

روانشناسی

۳۰

۲۴۷۸۳

مدیریت بازرگانی

۱۵

۲۴۷۸۴

مدیریت دولتی

۱۵

 

کد رشته محل

عنوان رشته

ظرفیت

۲۰۲۷۵

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

۵۰

۲۰۲۷۶

پژوهشگری اجتماعی

۵۰

۲۰۲۷۷

جغرافیا

۱۰۰

۲۰۲۷۸

حقوق

۵۰

۲۰۲۷۹

زبان و ادبیات فارسی

۵۰

۲۰۲۸۰

علوم تربیتی

۱۰۰

۲۰۲۸۱

علوم قرآن و حدیث

۵۰

۲۰۲۸۲

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۵۰

۲۰۲۸۳

فلسفه و کلام انسانی

۵۰

۲۰۲۸۴

مشاوره

۵۰

۲۴۷۷۹

اقتصاد

۳۰

۲۴۷۸۱

حسابداری

۳۰

۲۴۷۸۲

روانشناسی

۶۰

۲۴۷۸۳

مدیریت بازرگانی

۳۰

۲۴۷۸۴

مدیریت دولتی

۳۰

بازدید: 500