بخشنامه دروس ریزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

بخشنامه دروس ریزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶

    به اطلاع می رساند آزمون مجدد دروس جدول ذیل در نیمسال اول ترم ۹۷-۹۶ بدلیل خارج از منبع بودن در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار خواهد شد:

  • شرکت دانشجویان در آزمون های فوق اجباری نمی باشد.
  • دانشجویان فقط یک بار حق شرکت در آزمون های فوق را دارند.
  • دانشجویان باید به مراکز امتحانی خود ( حضور در امتحان- مهمان ترمی و …) در ترم ۳۹۶۱ مراجعه کرده و از مراجعه به مرکز مبدا خودداری نمایند.

 

ردیف

نام درس

کد درس نوع آزمون
۱ عدالت اجتماعی و حکمرانی- عدالت اجتماعی و حکمرانی ۱۲۱۸۵۹۱-۱۲۱۸۶۸۴ تشریحی
۲ تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه ۱۲۲۹۱۳۹ تستی
۳ سکونتگاههای غیررسمی درکشورهای درحال توسعه ۱۲۱۶۵۶۷ تستی
۴ جغرافیا نگاری در اسلام ۱۲۲۰۸۰۷ تستی
۵ نظریه های مشارکت و سازمانهای مشارکتی ۱۲۲۲۲۲۹ تستی
۶ مباحثی در علوم کامپیوتر** ۱۱۱۹۰۲۰ تستی

** درس – مباحثی در علوم کامپیوتر بدون منبع بوده و استاد درس: رضا مغانی

بازدید: 523